PROGRAM DE ACTIVITATE


                      PROGRAM   DE   ACTIVITATE

– pentru anul 2018 –

 

MISIUNEA BIBLIOTECII:

Biblioteca  publica  are pentru comunitate  un rol în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale asociind sarcinilor ce le reveneau, prin tradiţie, de dezvoltare a colecţiilor şi de informare, servicii de memorie şi cunoaştere locală.

Principiile directoare ale IFLA şi UNESCO cu privire la serviciile bibliotecii publice stipulează necesitatea acesteia de a-şi asuma, în cadrul comunităţii locale, rolul de agent esenţial în vederea achiziţionării, prezervării şi promovării culturii locale în toată diversitatea ei prin conservarea colecţiilor de istorie locală, organizarea de expoziţii şi cercuri de lectură, promovarea de documente de interes local, promovarea unor programe interactive şi, nu în ultimul rând, prin susţinerea şi dezvoltarea tradiţiei orale ca vector important al comunicării . (v. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l’IFLA/UNESCO.

Colecţiile de istorie locală găzduite de bibliotecile publice sunt privite ca instrumente capabile să reflecte comunitatea în toată diversitatea ei, să contribuie la educarea societăţii prin încurajarea participării active a cetăţenilor în vederea salvgardării şi promovării identităţii comunitare.

Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga, comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs.

OBIECTIVE:

 1. Reducerea decalajelor culturale între oraş şi sat;
 2. Extinderea ariei serviciilor bibliotecii;
 3. Informatizarea activităţilor de biblioteca;
 4. Promovarea conştientizării moştenirii culturale.

 

DIRECTII  DE  ACŢIUNE:

 1. Servicii pentru utilizatori.

–         oferirea de documente pentru întreaga populație, precum și accesul la cultură și universul informational reprezintă partea din activitate susţinută în mod continuu de-a lungul anilor trecuţi dar care se poate îmbunătăţii în urma acumulării de experienţă şi adaptării la noile cerinţe ale societăţii actuale;

Termen : Permanent

–        servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului, de îndrumare a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şi asigurarea accesului liber la informaţie: împrumut, lectură la sediul bibliotecii;

Termen : Permanent

Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii  şi la baze de date (legislaţie, etc); asigurarea posibilitãtii de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitate pentru cãutare în Internet şi în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date (copiere pe dischete,CD-uri sau transmitere pe cale electronicã) pentru informaţiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii de tipãrire la imprimantã, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile; culegerea de informaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerutã şi furnizarea lor în forma aleasã, în termenul convenit;

Termen: pe tot parcursul anului

Informarea permanentă a utilizatorilor şi a potenţialilor utilizatori sau popularizarea serviciilor şi a tuturor resurselor puse la dispoziţia lor de bibliotecă;

Termen : Permanent

In cadrul colaborării cu centrul judetean APIA, acordarea de sprijin cetaţenilor în depunerea cererilor de subvenţie şi oferirea de informaţii în  legatură cu subvenţiile acordate în cursul anului 2018.

Termen: pe tot parcursul anului

Soluţionarea cererilor de documente pentru studiul în bibliotecă ori împrumut la domiciliu , înregistrarea volumelor de carte în fişa de circulaţie a utilizatorilor; scãderea lor atunci când se întorc din circulaţie şi intercalarea la raft a documentelor studiate;

Termen : Permanent

Asigurarea accesul utilizatorilor la publicaţii, care nu există în colecţiile proprii, prin serviciul de împrumut interbibliotecar;

Termen : Permanent

Alcătuirea şi afişarea bibliografiei şcolare necesară pentru examene, concursuri, olimpiade;

Termen : Permanent

Identificarea de noi surse de date biobibliografice privind personalitãtile , în fondul de carte al Bibliotecii sau în mediul electronic şi completarea datelor in baza de date proprie privind ’Personalităţile locale’.

Termen : pe tot parcursul anului

 

 1. Activităţi cultural-educative:

–         crearea și consolidarea deprinderilor de lectură la copii, precum și stimularea creativității și imaginației acestora.  Eficientizarea activităților biblionet : educația prin joc, învățarea și jocul în echipă , excursii imaginare în lumea poveștilor si organizarea unor zile literare: „Ziua de basm”, „Ziua  poveştilor” etc. ocazie de promovare a voluntariatului si a muncii în echipa în special în perioada de vacanţa şcolară,

Termen : Permanent

Promovarea Bibliotecii  şi a serviciilor oferite prin organizarea periodica a vizitelor claselor de elevi la biblioteca;

Termen : conform calendarului

Intocmirea şi  afişarea la loc vizibil a calendarului aniversãrilor culturale pentru anul 2018 prin care s-a urmărit marcarea evenimentelor culturale importante ale  anului în curs;

Termen : Permanent

Organizarea de vitrine, standuri, expoziţii de carte şi prezentări de cărţi conform aniversărilor stabilite în calendarul cultural anexat pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor sau comemorărilor unor personalităti culturale de însemnătate locala sau naţională;

Termen : Permanent

Participarea la diverse activităţi culturale desfăşurate la nivel de judeţ sau localitate, ne referim aici  la promovarea mostenirii culturale, prin activitati de pregatire a tineretului privind istoria si tradiţiile moştenite de generaţii, cântecele si dansurile tradiţionale   ;

Termen : februarie – sept.  2018 (participarea in cadrul Serbarii narciselor de la Negrileasa)

Continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul parteneriatelor cu şcolile care au ca obiective: familiarizarea elevilor în utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă , orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare;

Termen : confom calendarului din acordurile de parteneriat cu şcolile

Iniţierea şi îndrumarea utilizatorilor şi în special a  elevilor în întocmirea unei bibliografii, în utilizarea materialelor de referinţă , elaborerea  materialelor tematice, a referatelor şi a altor lucrări, utilizând diverse resurse informaţionale;

Termen : Permanent

Orientarea lecturii cititorilor ţinând seama de vârsta, pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale acestora prin diverse activităţi inlusiv de lectura pubica (In perioada de vacanţă săptămanal va fi organizată ora de lectură în parc, fiind şi foarte aproape de bibliotecă);

Termen : Permanent

 1. Colecţii:

Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi intrate în 2018, cât si pentru cele rămase neprelucrate, intrate în anul 2017 ;

Termen de realizare: permanent

Gestionarea cererilor primite şi a documentelor rezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor;

Termen: permanent

Efectuarea completãrilor şi modificãrilor în înregistrãrile şi pe fişele pentru titlurile aflate în colecţiile bibliotecii, la care s-au achiziţionat noi exemplare;

Termen de realizare: permanent

Selectarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare , reparare ori completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsă, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft.

Termen : Permanent

Analiza şi propunerea de scoatere din circulaţie a documentelor perimate din punct de vedere fizic şi ştiinţific şi întocmirea documentaţiei în vederea casării şi scoaterii lor din gestiune;

Termen: noiembrie 2018

Scãderea din evidenţa primarã şi individualã a datelor înscrise în borderourile cu cãrţi pierdute şi achitate de cititori, sau a celor uzate fizic, conform normelor de scoatere din evidenţe;

Termen : decembrie 2018

Verificarea gestionară a documentelor de bibliotecã conform legislaţiei în vigoare,

Termen: iunie-august 2018

Gestionarea utilizatorilor restanţieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cu datele de identificare, titlurile şi numerele de inventar ale documentelor împrumutate de peste 6 (şase)  luni;

Termen :  ianuarie- februarie 2018

Completarea evidenţelor, a corespondenţei şi a documentaţiei necesare completãrii judicioase şi ritmice a colecţiilor, întocmirea confirmãrilor de primire a proceselor verbale de donaţie etc.;

Termen de realizare:lunar

Informatizarea evidenţelor de bibliotecă;

Termen de realizare: permanent

Primirea stocurilor cu volumele de carte în  bibliotecã, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însotitoare, verificarea integritãtii acestora;

Termen de realizare:permanent

Înregistrarea datelor de evidentă primarã şi individuală pentru documentele intrate în  inventar pe parcursul anului 2018. Constituirea de RMF-uri;

Termen:

Prelucrarea fizică biblioteconomică a documentelor nou intrate în bibliotecă  în vederea introducerii lor în circuitul lecturii;

Termen de realizare: permanent

Intocmirea actelor de intrare/ieşire pe anul în curs în vederea legãrii în volum şi a arhivării;

Termen de realizare: anual

Extinderea Catalogului Alfabetic de Serviciu, intercalarea fişelor matcã în Catalogul Alfabetic de Serviciu;

Termen de realizare: lunar

 1. Alte activităţi specifice :

Întocmirea rapoartelor Biblionet on line ;

Termen: lunar şi trimestrial

Elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii;

Termen de realizare: anual

Perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de instituţii abilitate;

Termen: conform adreselor din partea Bibliotecii Judetene ca coordonator judeţean.

Participarea la schimburi de experienţă şi alte evenimente organizate la nivel judeţean de către Consiliul Judeţean Alba ori Biblioteca Judeţeană ;

Termen:  conform adreselor primite

Activităţi administrativ-gospodăreşti prin igienizarea spaţiilor de lucru şi asigurarea functionalitãţii lor,

Termen: permanent

Activităţi de întreţinere a documentelor şi alte activităţi specifice care nu au putut fi prevăzute;

Termen: permanent

_______________________________________________

*Acest program a fost intocmit in baza Regulamentului de Organizare si functionare a bibliotecilor publice si a  Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si prevederile in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL LOCAL

BIBLIOTECA COM. BUCIUM

 

PROGRAM   DE   ACTIVITATE

– pentru anul 2015 –

 

MISIUNEA BIBLIOTECII:

Trăim într-o epocă în care progresul științei și al tehnologiei a înregistrat o evoluție uimitoare, una dintre dominantele acestei epoci fiind transformarea calculatorului într-o componentă sine qua non a vieții profesionale și private a fiecăruia dintre noi. Fenomenul globalizării, atât de vizibil și de pregnant, presupune accesul instantaneu la informaţie, conexiune rapidă între persoane aflate la mii de kilometri distanţă, aducerea lumii înconjurătoare mult mai aproape de fiecare dintre noi. Pentru biblioteci simplul împrumut de carte nu mai este demult activitate definitorie . Cărțile în format clasic vor continua să joace un rol important, dar lor li se alătură valențele extrem de diverse ale calculatorului.

Biblioteca comunala Bucium ofera tuturor membrilor comunității servicii de informare, studiu, educatie, lectura si recreere si le permite sa foloseasca in mod eficient informatia indiferent de forma si suport ,oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informatie si cunoastere prin baza de date si colectiile proprii si prin uriaşul potenţial al internetului.

OBIECTIVE:

 1. Crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii începand de la varste fragede‚ susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte;
 2. Informatizarea activităţilor de bibliotecă;
 3. Cooperarea cu alte institutii în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor şi dezvoltarea parteneriatelor culturale cu scopul promovării lecturii și serviciilor de informare.

DIRECTII  DE  ACŢIUNE:

 1. Servicii pentru utilizatori.

Asigurarea continuităţii activităţilor specifice  desfăşurate anii trecuţi a fost principala preocupare şi  apoi am încercat  completarea şi îmbunătăţirea lor, astfel vor fi asigurate următoarele servicii:

Servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului, de îndrumare a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şi asigurarea accesului liber la informaţie: împrumut, lectură la sediul bibliotecii.

Termen : Permanent

Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii  şi la baze de date (legislaţie, etc); asigurarea posibilitãtii de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitate pentru cãutare în Internet şi în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date (copiere pe dischete,CD-uri sau transmitere pe cale electronicã) pentru informaţiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii de tipãrire la imprimantã, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile; culegerea de informaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerutã şi furnizarea lor în forma aleasã, în termenul convenit;

Termen: pe tot parcursul anului

Informarea permanentă a utilizatorilor şi a potenţialilor utilizatori sau popularizarea serviciilor şi a tuturor resurselor puse la dispoziţia lor de bibliotecă;

Termen : Permanent

In cadrul colaborării cu centrul judetean APIA, acordarea de sprijin cetaţenilor în depunerea cererilor de subvenţie şi oferirea de informaţii în  legatură cu subvenţiile acordate în cursul anului 2015.

Termen: pe tot parcursul anului

Soluţionarea cererilor de informare şi a tranzacţiilor de referintã curente, atât ale utilizatorilor din cadrul Bibliotecii; iniţierea utilizatorilor în folosirea calculatorului şi a documentelor electronice, în utilizarea bazelor de date,în cãutarea pe Internet şi pentru tehnoredactare (prin programul BIBLIONET);

Termen : Permanent

Soluţionarea cererilor de documente pentru studiul în bibliotecă ori împrumut la domiciliu , înregistrarea volumelor de carte în fişa de circulaţie a utilizatorilor; scãderea lor atunci când se întorc din circulaţie şi intercalarea la raft a documentelor studiate;

Termen : Permanent

Îndrumarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şi asigurarea accesului liber la informaţie: împrumut şi lectură la sediul bibliotecii .

Termen : Permanent

Asigurarea accesul utilizatorilor la publicaţii, care nu există în colecţiile proprii, prin serviciul de împrumut interbibliotecar;

Termen : Permanent

Identificarea de noi surse de date bibliografice privind personalitãtile , în fondul de carte al Bibliotecii sau în mediul electronic şi completarea datelor in baza de date proprie privind ’Personalităţile locale’.

Termen : pe tot parcursul anului

 1. Activităţi cultural-educative:

Eficientizarea activităților biblionet : educația prin joc, învățarea și jocul în echipă , excursii imaginare în lumea poveștilor si organizarea unor zile literare: „Ziua de basm”, „Ziua  poveştilor” etc. ocazie de promovare a voluntariatului si a muncii în echipa în special în perioada de vacanţa şcolară, continuarea desfăşurării cursurilor IT de învăţare a utilizării principalelor programe din pachetul microsoft office.

Termen : Permanent

Promovarea Bibliotecii  şi a serviciilor oferite prin organizarea periodica a vizitelor claselor de elevi la biblioteca;

Termen : conform calendarului

Intocmirea şi  afişarea la loc vizibil a calendarului aniversãrilor culturale pentru anul 2015 prin care s-a urmărit marcarea evenimentelor culturale importante ale  anului 2015;

Termen : Permanent

Organizarea de vitrine, standuri, expoziţii de carte şi prezentări de cărţi conform aniversărilor stabilite în calendarul cultural  pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor sau comemorărilor unor personalităti culturale de însemnătate locala sau naţională;

Termen : Permanent

Continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul parteneriatelor cu şcolile care au ca obiective: familiarizarea elevilor în utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă , orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare;

Termen : confom calendarului din acordurile de parteneriat cu şcolile

Iniţierea şi îndrumarea utilizatorilor şi în special a  elevilor în întocmirea unei bibliografii, în utilizarea materialelor de referinţă , elaborerea  materialelor tematice, a referatelor şi a altor lucrări, utilizând diverse resurse informaţionale;

Termen : Permanent

Alcătuirea şi afişarea bibliografiei şcolare necesară pentru examene, concursuri, olimpiade;

Termen : Permanent

Orientarea lecturii cititorilor ţinând seama de vârsta, pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale acestora prin diverse activităţi inlusiv de lectura pubica (In perioada de vacanţă săptămanal va fi organizată ora de lectură în parc, fiind şi foarte aproape de bibliotecă);

Termen : Permanent

Organizarea manifestarilor specifice locale legate de istoria Buciumului (prin realizarea de expozitii  dedicate acestora ) – “ Zilele Ion Agarbiceanu’’;

Termen:  a doua decadă a lunii septembrie ,

Participarea la diverse activităţi culturale desfăşurate la nivel de judeţ  ; Termen : conform  notelor tel.

 1. Colecţii:

Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi intrate în 2014, cât si pentru cele rămase neprelucrate, achiziţionate în anul 2013 ;

Termen de realizare: permanent

Încasarea contravalorii penalizãrilor, a corespondenţei precum şi a documentelor pierdute;

Termen: permanent

Gestionarea cererilor primite şi a documentelor rezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor;

Termen: permanent

Efectuarea completãrilor şi modificãrilor în înregistrãrile şi pe fişele pentru titlurile aflate în colecţiile bibliotecii, la care s-au achiziţionat noi exemplare;

Termen de realizare: permanent

Selectarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare , reparare ori completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsă, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft.

Termen : Permanent

Analiza şi propunerea de scoatere din circulaţie a documentelor perimate din punct de vedere fizic şi ştiinţific şi întocmirea documentaţiei în vederea casării şi scoaterii lor din gestiune;

Termen: noiembrie 2015

Scãderea din evidenţa primarã şi individualã a datelor înscrise în borderourile cu cãrţi pierdute şi achitate de cititori, sau a celor uzate fizic, conform normelor de scoatere din evidenţe;

Termen : decembrie 2015

Verificarea gestionară a documentelor de bibliotecã conform legislaţiei în vigoare,

Termen: iunie-august 2015

Gestionarea utilizatorilor restanţieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cu datele de identificare, titlurile şi numerele de inventar ale documentelor împrumutate de peste 6 (şase)  luni;

Termen :  ianuarie- februarie 2015

Completarea evidenţelor, a corespondenţei şi a documentaţiei necesare completãrii judicioase şi ritmice a colecţiilor, întocmirea confirmãrilor de primire a proceselor verbale de donaţie etc.;

Termen de realizare:lunar

Informatizarea evidenţelor de bibliotecă;

Termen de realizare: permanent

Primirea stocurilor cu volumele de carte în  bibliotecã, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însotitoare, verificarea integritãtii acestora;

Termen de realizare:permanent

Înregistrarea datelor de evidentă primarã şi individuală pentru documentele intrate în  inventar pe parcursul anului 2015. Constituirea de RMF-uri;

Termen:

Prelucrarea fizică biblioteconomică a documentelor nou intrate în bibliotecă  în vederea introducerii lor în circuitul lecturii;

Termen de realizare: permanent

Intocmirea actelor de intrare/ieşire pe anul în curs în vederea legãrii în volum şi a arhivării;

Termen de realizare: anual

Extinderea Catalogului Alfabetic de Serviciu, intercalarea fişelor matcã în Catalogul Alfabetic de Serviciu;

Termen de realizare: lunar

 1. Alte activităţi specifice :

Întocmirea rapoartelor Biblionet on line ;

Termen: lunar şi trimestrial

Elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii;

Termen de realizare: anual

Perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de instituţii abilitate;

Termen: conform adreselor din partea Bibliotecii Judetene ca coordonator judeţean.

Participarea la schimburi de experienţă şi alte evenimente organizate la nivel judeţean de către Consiliul Judeţean Alba ori Biblioteca Judeţeană ;

Termen:  conform adreselor primite

Activităţi administrativ-gospodăreşti prin igienizarea spaţiilor de lucru şi asigurarea functionalitãţii lor,

Termen: permanent

Activităţi de întreţinere a documentelor şi alte activităţi specifice care nu au putut fi prevăzute;

Termen: permanent

_______________________________________________

*Acest program a fost intocmit in baza Regulamentului de Organizare si functionare a bibliotecilor publice si a  Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si prevederile in vigoare.

Întocmit,

Bibliotecar, inst.

Duna Gabriela Liliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL LOCAL

BIBLIOTECA COM. BUCIUM

 

 

PROGRAM  DE  ACTIVITATE

pentru anul 2013

Argument:

În societatea actuală, cea  informaţională, în care sunt vehiculate cantităţi uriaşe de informaţii, in care  utilizatorul modern doreşte acces rapid , oricând şi de oriunde la informaţii de cea mai bună calitate. În acest context, biblioteca trebuie sa-si adapteze serviciile şi atribuţiile la nevoile comunităţii si sa ofere: un serviciu de referinţe; un serviciu de informare şi acces la informaţii; documente pentru întreaga comunitate; acces la cultură şi la universul informaţional; sa îndrume utilizatorii în căutarea documentară liberă;sa difuzeaze cunoştinţe de bază privind drepturile cetăţeneşti; sa  organizeaze  evenimente şi servicii culturale; sa organizeaze o reţea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii; sa prelucreaze informaţii locale;sa se constituie într-un spaţiu de  socializare.

In acest  context obiectivele generale a bibliotecii pentru anul 2013 sunt:

 1. Dezvoltarea  noilor  servicii de biblioteca conform necesitatilor identificate pentru grupuri ţintă distincte , cu nevoi de informare diferite cu scopul cresterii numarului  utilizatorilor activi.
 2. Informatizarea evidentelor de biblioteca pentru eficientizarea muncii in biblioteca;
 3. Cooperarea strânsa intre diferitele tipuri de biblioteci  si  colaborarea cu alte structuri info-documentare în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor prin mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor culturale încheiate.

Obiective specifice:

 • Acordarea de asistenţă utilizatorilor pentru clarificarea nevoilor de informare, identificarea surselor unde pot fi găsite informaţiile dorite, direcţionarea şi facilitarea accesului la documentele şi resursele care vin în întâmpinarea nevoii lor de informare şi pentru sprijinirea activităţii de cercetare;
 • Rezolvarea într-un mod cât mai exact, eficient şi civilizat a cererilor de asistenţă şi de informare ale utilizatorilor, indiferent dacă aceste cereri sunt adresate personal, prin telefon, messenger, scrisoare sau e-mail;
 • Oferirea unui nou serviciu prin acordarea de asistenta, initiere in IT si pregatire in cadrul unui curs organizat pentru ca informatia de interes public de pe internet sa ajunga in calculatoarele personale de acasa;
 • Informarea permanentă a utilizatorilor ( sau popularizarea) asupra tuturor resurselor informaţionale puse la dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
 • Identificarea şi propunerea spre achiziţie de noi documente, astfel încât acestea să vină în întâmpinarea nevoilor curente şi viitoare ale utilizatorilor săi actuali sau potenţiali; orientarea spre documente de referinţă în format electronic (inclusiv baze de date);
 • Pentru menţinerea caracterului actual şi a posibilităţilor de utilizare a colecţiilor bibliotecii, vor fi eliminate din colecţii şi scăzute din evidenţe, documentele uzate fizic şi moral, precum şi cele pierdute şi achitate de cititori atât în sistem clasic cât şi informatizat, precum si eventualele documente pierdute şi înlocuite de cititori;
  • Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii Bibliotecii în şcoli;
  • Protejarea, conservarea şi securizarea corespunzătoare a colecţiilor, a spaţiilor de lectură
  • Dezvoltarea metodelor de lucru prin informatizarea evidentelor de biblioteca;
  • Selectarea din colecţii a documentele uzate fizic şi moral, cele pierdute şi achitate de cititori, precum şi eventualele documente pierdute şi înlocuite de cititori , şi apoi eliminarea lor din evidenţe;
  • Extinderea tehnologiilor informatice în conformitate cu tendinţele şi evoluţia domeniului la nivel mondial şi în relaţie directă cu cerinţele infodocumentare ale utilizatorilor;
  • Actualizarea si intretinerea paginii web a Bibliotecii comunale Bucium;
  • Continuarea strangerii de date pentru completarea bibliografiei locale curente şi retrospective şi popularizarea istoriei locale şi a personalităţilor locului;
  • Participarea la programe si proiecte organizate la nivel judetean sau national.

 

Directii de actiune:

 1. Servicii si facilitati
 • Biblioteca asigura  servicii de informare generalã prin intermediul bibliotecarului.

     Termen : Permanent

 • Asigura accesul la Internet, la programe de aplicatii (procesoare de text) si la baze de date (legislatie); asigurarea posibilitãtii de editare si de prelucrare a documentelor; asigurarea asistentei de specialitate pentru cãutare în Internet si în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date (copiere pe dischete,CD-uri sau transmitere pe cale electronicã) pentru informatiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii de tipãrire la imprimantã,la cerere,în limita timpului si resurselor disponibile; culegerea de informatii si fisiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerutã si furnizarea lor în forma aleasã, în termenul convenit;

     Termen : Permanent

 • Pune la dispozitia utilizatorilor bibliografia scolara obligatorie si facultativa;

Termen : Permanent

 • Desfasoara activitati de promovare a imaginii bibliotecii prin care s-a dorit perceperea corectă a bibliotecii, creşterea credibilităţii ei, atragerea de categorii noi de public prin dezvoltarea relatiilor cu mass-media, prin interactiunea cu alte institutii  si incheierea de parteneriate ( fie  cu scolile ori cu alte institutii) , prin organizarea de evenimente  culturale si informare privind noutatile prin diverse materiale promotionale ori prin intermediul saitului bibliotecii;

     Termen : permanent

 • Asigurarea accesului liber la informatie, solutionarea cererilor de informare si a tranzactiilor de referintã curente si inregistrarea lor in evidentele proprii -înregistrarea lor în fisa de circulatie a utilizatorilor; scãderea lor când se întorc din circulatie si intercalarea la raft a documentelor studiate, precum si indrumarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare : imprumut sau lectura la sediul bibliotecii;

     Termen : Permanent

 • Accesul utilizatorilor la publicatii, care nu existã în colectiile proprii, prin serviciul de împrumut interbibliotecar;

     Termen: permanent

 • Redactarea unui calendar al aniversãrilor culturale pentru anul 2013  si organizarea de microexpozitii pentru promovarea colectiilor si marcarea aniversãrilor sau comemorãrilor unor personalitãti;

     Termen: perioadele precizate în calendarul cultural local

 • Urmarirea restituirilor la termen si intocmirea instintarilor de intarziere la caz de nevoie incasarea contravalorii penalizãrilor, a corespondentei precum si a documentelor pierdute;

     Termen:permanent

 • Scãderea din evidenta primarã si individualã a datelor înscrise în borderourile cu cãrti pierdute si achitate de cititori, sau a celor uzate fizic, conform normelor de scoatere din evidente;

     Termen de realizare: anual

 • Gestionarea cererilor primite si a documentelor rezervate precum si înstiintarea solicitantilor;

     Termen: permanent

 • instruirea cititorilor în utilizarea echipamentelor IT a bibliotecii, o zi pe saptamana se organizeaza cursuri de instruire IT  pe diverse categorii de varsta ;

     Termen : saptamanal pe tot parcusul anului

 • Identificarea de noi surse de date biobibliografice privind personalitãtile  în fondul de carte al Bibliotecii au în mediul electronic si completarea datelor din modulul de “Personalitãti locale“ din cadrul sectiunii „Bibliografie localã ” din baza de date proprie;

     Termen : pe tot parcursul anului

 • Oferirea de informatii factologice legate de personalitãti locale din comuna Bucium;

     Termen : pe tot parcursul anului

 • Organizarea manifestarilor specifice locale legate de istoria Buciumului (prin realizarea de expozitii  dedicate acestora ) – “ Zilele Ion Agarbiceanu” – a doua decada a lunii septembrie ;    

     Termen : conform calendarului cultural anexat prezentului program

 

2. Colectii :

 • Catalogarea si indexarea publicatiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice,a indicilor CZU si a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi de monografii si seriale intrate in inventar în cursul anului  ;

     Termen de realizare : permanent

 • Procesarea evidentelor de biblioteca prin introducerea inventarului bibliotecii in format electronic;

     Termen : pe tot parcursul anului 2013

 • Efectuarea completãrilor si modificãrilor în înregistrãrile si pe fisele pentru titlurile aflate în colectiile bibliotecii, la care s-au achizitionat noi exemplare;

     Termen de realizare: permanent

 • Popularizarea colectiilor de documente prin realizarea de microexpozitii pe diverse teme –noutãti, evenimente, aniversãri;

     Termen: permanent

 • Popularizarea serviciilor oferite prin organizarea anuala a vizitelor diferitelor categorii de elevi la biblioteca ;

     Termen: permanent

 • Selectarea documentelor care necesitã operatiuni de reconditionare.

     Termen: permanent

 • Completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsã, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft.

     Termen : permanent

 • Mentinerea caracterului actual al colectiei prin selectia pentru propunerea spre eliminare a documentelor uzate fizic si moral urmându-e procedurile specifice acestui proces ;

     Termen : permanent

 • Verificarea gestionarã a documentelor de bibliotecã conform legislatiei în vigoare ;

     Termen: iunie-august

 • Completarea evidentelor, a corespondentei si a documentatiei necesare completãrii judicioase si ritmice a colectiilor, întocmirea confirmãrilor de primire etc.;

     Termen de realizare : lunar

 • Consultarea propunerilor de achizitie provenite de la utilizatori în scopul achizitionãrii documentelor solicitate;

     Termen de realizare: trimestrial

 • Primirea coletelor de documente de bibliotecã, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însotitoare, verificarea integritãtii acestora;

     Termen de realizare: permanent

 • Înregistrarea datelor de evidentã primarã si individualã pentru documentele care vor intra in inventar pe parcursul anului 2013;

     Termen de realizare: permanent

 • Întocmirea actelor de primire pentru documentele intrate fãrã act însotitor, provenite din alte surse (Depozit Legal, donatii, dotãri,schimb);

     Termen de realizare: permanent

 • Constituirea de RMF-uri;

     Termen de realizare: permanent

 • Prelucrarea fizicã biblioteconomicã a documentelor nou intrate în bibliotecã

în vederea introducerii lor în circuitul lecturii;

     Termen de realizare: lunar

 • Intocmirea actelor de intrare/iesire pe anul în curs în vederea legãrii în volum si a arhivãrii;  

      Termen de realizare: anual

 • Intercalarea fiselor matcã în Catalogul Alfabetic de Serviciu;

     Termen de realizare: lunar

 • Finalizarea operatiunii de extindere a Catalogului Alfabetic de Serviciu (întocmirea si lipirea etichetelor, verificarea catalogului);

     Termen de realizare: anual

 1.  Activitate administrativ-gospodãreascã.
 • Igienizarea spatiilor de lucru si asigurarea functionalitãtii lor,

     Termen:permanent

 • Activitãti de întretinere a documentelor;

     Termen:permanent

____________

*Acest program afost intocmit in baza Regulamentului de Organizare si functionare a bibliotecilor publice si a  Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si prevederile in vigoare.

Bucium, 04.12.2012

 

 

Intocmit,

Bibliotecar,

Duna Gabriela Liliana

 

Aprobat in sedinta Consiliului Local Bucium din data de 27.02.2013

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL

PROGRAM DE ACTIVITATE
– pentru anul 2012 –

MISIUNEA BIBLIOTECII:
Biblioteca comunala Bucium serveste interesele de informare, studiu, educatie, lectura si recreere ale utilizatorilor din comuna Bucium, oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informatie si cunoastere prin baza de date si colectiile proprii.

Pentru a realiza această misiune, Biblioteca comunala Bucium are următoarele scopuri:

• Formarea initială a utilizatorilor cu ajutorul colectiilor, spatiilor si echipamentelor bibliotecii.
• Oferirea unui mediu favorabil formării de-a lungul vietii, prin asistentă acordată persoanelor pe linia formării continue si a autoformării, cresterea gradului de cunoastere in domeniul IT.
• Informare si documentare prin dezvoltarea resurselor de informare puse la dispozitia utilizatorilor, realizarea catalogului electronic al colectiilor, precum si accesul prin intermediul Internet-ului la bazele de date nationale si internationale.
• Conservarea si punerea în valoare a patrimoniului local prin colectarea informatiilor cu caracter local, a materialelor referitoare la istoria comunitătii si punerea lor la dispozitia solicitantilor.
• Dezvoltarea gustului pentru lectură prin crearea unui ambient favorabil lecturii pentru toate categoriile populatiei, prin calitatea, coerenta si diversitatea serviciilor oferite si prin popularizarea colectiilor (in cadrul parteneriatelor cu factorii de educatie din localitate) si animatiilor culturale realizate.

I. OBIECTIVE GENERALE:

1. Cresterea colectiei de documente , cu accent pe cea destinată copiilor.
2. Accelerarea obiectivului de realizare a informatizării activitătilor din bibliotecă, respectiv crearea catalogului electronic al colectiilor.
3. Cresterea numărului utilizatorilor activi prin asigurarea accesului la informatie cu ajutorul programului Biblionet.
4. Colaborarea constantă si eficientă cu alte structuri info-documentare în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor prin mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor culturale încheiate.

II. Obiective specifice:
• Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii cu un număr de aproximativ 200 u.b., reprezentând cca 300 titluri, asa cum am precizat in obiectivele generale, in special carte pentru copiii ( in scoli fiind declarat anul lecturii si introdusa lectura obligatorie) in functie de posibilităţile bugetare ale instituţiei;
• Completarea colectiilor prin donatii de la utilizatori, institutii, edituri, sau alte surse. Se acceptă acele donatii care corespund politicii de achizitii (continut actual, stare fizică bună, analiza factorilor de interes/dezinteres ai utilizatorilor fată de informatia pe care o poartă, spatiul de depozitare, continuitatea colectiilor).
• Rezolvarea într-un mod cât mai exact, eficient şi politicos a cererilor de asistenţă şi de informare ale utilizatorilor,
• Construirea propriei pagini web sau blogul bibliotecii comunale;
• Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecădrept formă de promovare intensivă a imaginii Bibliotecii în şcoli;
• Protejarea, conservarea şi securizarea corespunzătoare a colecţiilor, a spaţiilor de lectură,
• Promovarea Bibliotecii, a colecţiilor de documente şi a serviciilor oferite prin organizarea de activităţi culturale cu scop educativ şi recreativ şi încheierea de noi parteneriate educaţionale şi de loisir pe plan local ;
• Organizarea bibliografiei locale curente şi retrospective şi popularizarea istoriei locale şi a personalităţilor prin acţiuni specifice;
• Redactarea de liste bibliografice;
• Acordarea de asistenţă utilizatorilor pentru clarificarea nevoilor de informare, identificarea surselor unde pot fi găsite informaţiile dorite, direcţionarea şi facilitarea accesului la documentele şi resursele care vin în întâmpinarea nevoii lor de informare şi pentru sprijinirea activităţii de cercetare;
• Selectarea din colecţii a documentelor uzate fizic şi moral, cele pierdute şi achitate de cititori, precum şi eventualele documente pierdute şi înlocuite de cititori , şi apoi eliminarea lor din evidenţe;
• Dezvoltarea metodelor de lucru cu soluţii eficiente la noile probleme ce apar în procesul de catalogare şi indexare;
III.Directii de actiune:
1. Servicii pentru utilizatori.
• Asigurarea de servicii de informare generalã prin intermediul bibliotecarului.
Termen : Permanent
• Garantarea accesului la Internet, la programe de aplicatii (procesoare de text) si la baze de date (legislatie, colectii de carte si altele); asigurarea posibilitãtii de editare si de prelucrare a documentelor; asigurarea asistentei de specialitate pentru cãutare în Internet si în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date (copiere pe dischete,CD-uri sau transmitere pe cale electronicã) pentru informatiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii de tipãrire la imprimantã si scanare la cerere,în limita timpului si resurselor disponibile;culegerea de informatii si fisiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerutã si furnizarea lor în forma aleasã, în termenul convenit; initierea utilizatorilor în folosirea calculatorului si a documentelor electronice, în utilizarea bazelor de date,în cãutarea pe Internet si pentru tehnoredactare (prin programul BIBLIONET);
Termen : Permanent
• Îndrumarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare si asigurarea accesului liber la informatie: imprumut, lectura la sediul bibliotecii.
Termen : Permanent
• Rezolvarea cererilor de documente pentru studiul în biblioteca; înregistrarea lor în fisa de circulatie a utilizatorilor; scãderea lor când se întorc din circulatie si intercalarea la raft a documentelor studiate
Termen : Permanent
• Accesul utilizatorilor la publicatii, care nu existã în colectiile proprii, prin serviciul de împrumut interbibliotecar;
Termen: permanent
• Redactarea unui calendar al aniversãrilor culturale pentru anul 2012
Termen: decembrie 2011
• Organizarea de microexpozitii pentru promovarea colectiilor si marcarea aniversãrilor sau comemorãrilor unor personalitãti;
Termen:perioadele precizate în calendarul cultural local
• Încasarea contravalorii penalizãrilor, a corespondentei precum si a documentelor pierdute;
Termen:permanent
• Gestionarea cererilor primite si a documentelor rezervate precum si înstiintarea solicitantilor;
Termen:permanent
• Solutionarea cererilor de informare si a tranzactiilor de referintã curente,atât ale utilizatorilor din cadrul Bibliotecii, instruirea cititorilor în utilizarea echipamentelor IT a bibliotecii;
Termen :pe tot parcusul anului
• Identificarea de noi surse de date biobibliografice privind personalitãtile în fondul de carte al Bibliotecii au în mediul electronic si completarea datelor din modulul de “Personalitãti locale“ din cadrul sectiunii „Bibliografie localã ” din baza de date proprie;
Termen :pe tot parcursul anului
• Oferirea de informatii factologice legate de personalitãti locale din comuna Bucium;
Termen :pe tot parcursul anului
• Catalogarea si indexarea publicatiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice,a indicilor CZU si a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi de monografii si seriale achizitionate si rãmase neprelucrate, în anul 2011 ;
Termen de realizare:permanent
• Efectuarea completãrilor si modificãrilor în înregistrãrile si pe fisele pentru titlurile aflate în colectiile bibliotecii, la care s-au achizitionat noi exemplare;
Termen de realizare: permanent
• Popularizarea colectiilor de documente prin realizarea de microexpozitii pe diverse teme –noutãti, evenimente, aniversãri;
Termen:permanent
• Promovarea Bibliotecii ( mai ales in randul elevilor) si a serviciilor oferite prin organizarea anuala a vizitelor de prezentare ( aceastea fiind una din activitatile din cadrul parteneriatelor incheiate cu scolile din comuna);
Termen:permanent
• Marcarea evenimentelor cu caracter socio-cultural conform calendarului evenimentelor culturale;
Termen:permanent
• Organizarea manifestarilor specifice locale legate de istoria Buciumului (prin realizarea de expozitii dedicate acestora ) – “ Zilele Ion Agarbiceanu –in luna septembrie,
Termen : conform calendarului cultural anexat prezentului program
• Selectarea documentelor care necesitã operatiuni de reconditionare.
Termen:permanent
• Completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsã, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft.
Termen:permanent
• Mentinerea caracterului actual al colectiei prin selectia pentru propunerea spre eliminare a documentelor uzate fizic si moral urmându-e procedurile specifice acestui proces :
Termen : permanent
• Verificarea gestionarã a documentelor de bibliotecã conform legislatiei în vigoare (odatã la 6 ani)
Termen:iunie-august
• Gestionarea utilizatorilor restantieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cu datele de identificare, titlurile si numerele de inventar ale documentelor împrumutate de peste 6 (sase)luni;
Termen :ianuarie- februarie 2012
• Completarea evidentelor, a corespondentei si a documentatiei necesare completãrii judicioase si ritmice a colectiilor, întocmirea confirmãrilor de primire catre Biblioteca Judeteana etc.;
Termen de realizare:lunar
• Consultarea propunerilor de achizitie provenite de la utilizatori în scopul achizitionãrii documentelor solicitate;
Termen de realizare: trimestrial
• Primirea stocurilor de documente de bibliotecã, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însotitoare, verificarea integritãtii acestora;
Termen de realizare:permanent
• Înregistrarea datelor de evidentã primarã si individualã pentru documentele intrate in biblioteca pe parcursul anului 2012;
• Întocmirea actelor de primire pentru documentele intrate fãrã act însotitor,provenite din alte surse (Depozit Legal, donatii, dotãri,schimb);
• Constituirea de RMF-uri;
• Prelucrarea fizicã biblioteconomicã a documentelor nou intrate în bibliotecã
în vederea introducerii lor în circuitul lecturii;
Termen de realizare: lunar
• Intocmirea actelor de intrare/iesire pe anul în curs în vederea legãrii în volum si a arhivãrii;
Termen de realizare:anual
• Intercalarea fiselor matcã în Catalogul Alfabetic de Serviciu;
Termen de realizare: lunar
• Finalizarea operatiunii de extindere a Catalogului Alfabetic de Serviciu (întocmirea si lipirea etichetelor pe sertare, verificarea catalogului);
Termen de realizare: anual
• Transformarea bibliotecilor într-un cadru de constructie al relatiei dintre scoala si , institutiile publice de culturã si cercetare, precum si mediul de afaceri la nivel local si regional – încheiere de parteneriate cu toate scolile de pe raza localitatii, participarea activã la manifestãri stiintifice si culturale;

b. Activitatea administrativ-gospodãreascã.
• Igienizarea spatiilor de lucru si asigurarea functionalitãtii lor,
Termen:permanent
• Activitãti de întretinere a documentelor;
Termen:permanent
____________
*Acest program afost intocmit in baza Regulamentului de Organizare si functionare a bibliotecilor publice si a Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si prevederile in vigoare
Bucium: 09.12.2011

Intocmit,
Inst. Duna Gabriela Liliana

Reclame